Важни и общи
Видео уроци
Друпал Модули
БГ уеб студиа
Български сайтове
Важни RSS потоци
Групата Lullabot
Документация
Друпал и другите
Друпал конференции
Известни сайтове
Книги
Намери работа с Друпал
Теми, скиновеСтраницата се редактира от Владимир Радуловски